Virksomheden.

Virksomheden Advokat Randskov v/ Lars Michael Randskov, CVR-nr.: 10571332 er et enkeltmandfirma, der driver virksomhed fra adressen Vindingevej 7C 4000 Roskilde under varemærket CityAdvokat.dk

 

Advokat Lars Michael Randskov er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af virksomhedens lovpligtige ansvarsforsikring og garantiordning. Forsikring er tegnet hos CNA HARDY under police nr. DKFL016694. Ansvarsforsikringen al advokatvirksomhed udført mig uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Jeg kan kontaktes direkte på tlf. +45 26125381 og på mailadresserne randskov@mail.dk og LMR@CityAdvokat.dk

 

Advokat Lars Michael Randskov har hovedklientkonto i Nykredit med konto 5491-0002763652.

 

Advokat Lars Michael Randskov anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og værneting medmindre dette er direkte aftalt med klienten.  

 

Advokat Lars Michael Randskov er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat Lars Michael Randskov, kan klienten, hvis der ikke kan opnås enighed, klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. www.advokatnaevnet.dk.

 

Disse forretningsbetingelser gælder for alle sagstyper, medmindre der konkret indgås anden skriftlig aftale.

 

Hvidvaskloven – legitimation.

For en god ordens skyld kan det også oplyses, at advokatvirksomheder er underlagt regler i hvidvaskloven.

 

Derfor skal jeg ved sagens oprettelse anmode om kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort) og kopi af adresselegitimation (sundhedskort). Efter sagens afslutning skal dokumentationen opbevares i fem år og herefter destrueres.  

 

Beskyttelse af personlige oplysninger.

Virksomheden er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

I det omfang jeg modtager personoplysninger om dig, vil virksomheden behandle dem i overensstemmelse med lovgivnings regler om behandling af personoplysninger.

 

Generelle principper for behandling af personoplysninger:

Lovgivningen om behandling af personoplysninger giver en ramme for at sikre, at personoplysninger behandles ordentligt. Virksomheden vil til enhver tid sikre, at personoplysninger:

 

 • Behandles rimeligt, lovligt og transparent
 • Er passende, relevante og ikke er overdrevne i forhold til sagens behov
 • Er nøjagtige og opdaterede – unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet eller yderligere behandling vil blive suspenderet
 • Ikke gemmes længere end nødvendigt
 • Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål de er indsamlet til.
 • Er sikre

 

Typer af personoplysninger.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på en række måder.

Der indsamles personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne give rådgivningsydelser som advokat.

De personoplysninger, jeg indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen som advokater, kan generelt opdeles i følgende kategorier. 

 

Generelle oplysninger

Navn, titel, adresse, ægteskabelig status, køn, telefonnummer, bankoplysninger, forsikringsoplysninger, CPR-nr., kørekort, pas samt enhver anden personoplysning, som indhentes eller som klienten eller tredjepart giver advokaten i dennes egenskab af advokat for klienten.

 

Særlige, følsomme oplysninger

Race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Således enhver følsom oplysning, der måtte blive betroet advokaten i dennes egenskab af advokat for klienten. Der er meget sjældent behov for den type oplysninger.

 

Mit formål med at behandle dine personoplysninger.

Jeg behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler jeg kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du er klient hos mig
 • Du er modpart, øvrig part (f.eks. vidne, rådgiver eller lignende) i en sag som jeg rådgiver i eller behandler på vegne af en klient.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som jeg er underlagt
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som jeg eller tredjemand forfølger.
 • Behandlingen er nødvendig for min rådgivning som advokater, eller
 • Du har givet samtykke hertil.

 

Offentliggørelse, overførsel og tilgængeliggørelse af personoplysninger til tredjepart.

Min offentliggørelse og overførsel af dine personoplysninger til tredjepart holdes på et absolut minimum og er betinget af, at der findes et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Jeg kan videregive eller stille personoplysninger til rådighed for tredjepart under følgende omstændigheder:

 

Tredjeparter, der udfører tjenesteydelser på mine vegne, fx hosting, it-support, marketingtjenester, administrative tjenester mv. Sådanne tredjeparter har kun lov til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med mine instruktioner og i henhold til en skriftlig databehandlingsaftale.

For at kunne udøve mit hverv som advokat, herunder ved at overdrage personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole og lignende.

For at etablere, udøve eller forsvare mine og klienters juridiske rettigheder.

Hvis modtageren af personoplysningerne befinder sig i et land uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, overfører jeg kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter at have indgået en skriftlig overførselsaftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktlige klausuler. Det er yderst sjældent der er behov for det.

 

Dit samtykke.

Som nævnt ovenfor vil nogle af mine behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører jeg med at behandle dine personoplysninger, medmindre, og i det omfang, den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller er krævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller andre gældende love og bestemmelser.

Bemærk venligst, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før du trak det tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af dit samtykke kan jeg muligvis ikke opfylde dine ønsker eller levere tjenester til dig.

 

Sikkerhed.

Virksomheden forpligter sig til at have de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads til at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, og webstedet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personoplysninger under virksomhedens kontrol.

 

Dine rettigheder.

Med forbehold for advokaters omfattende tavshedspligt og øvrige lovfastsatte undtagelser, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine personoplysninger. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

 

Jeg vil slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med vores slettepolitik.

For at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte mig.

I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du give mig de relevante oplysninger for, at jeg kan håndtere din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så jeg kan identificere dig. Jeg besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at du kan indgive en klage til Datatilsynet.

 

Klager.

Hvis du har nogen klager over behandling af personoplysninger udført af virksomheden, er du velkommen til at kontakte mig når som helst.

 

Jeg vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil jeg kontakte dig for at få yderligere oplysninger.

Jeg bestræber mig på at behandle enhver klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en beslutning inden for en måned, vil jeg informere dig om årsagerne til forsinkelsen, og hvornår beslutningen kan forventes fremlagt (højst 6 måneder efter modtagelsen).

 

På ethvert tidspunkt, før, under eller efter klageprocessen beskrevet ovenfor, kan du også indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant myndighed eller domstol.

 

Kontaktoplysninger.

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedrørende min behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, så kontakt mig venligst:

 

Advokat Lars Michael Randskov

CVR-nr.: 10571332

Vindingevej 7C

DK-4000 Roskilde

tlf. +45 26125381

mail: Randskov@mail.dk

 

Disse regler er opdateret pr. 1.november 2022.

Advokat Lars Michael Randskov Profilbillede

Advokat Lars Michael Randskov

Lars Michael Randskov er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet, som man har pligt til at være medlem af som advokat. 

Tlf. 26 12 53 81

lmr@cityadvokat.dk